Вправа 2.

У малого виробничого підприємства «Черевичок» за останні півроку значно скоротилися обсяги збуту. Підприємство спеціалізується на виробництві взуття. За браком досвіду керівництво підприємства не має чітко розробленої маркетингової програми, а найголовніше – не визначилось із вибором цільового сегмента.

Допоможіть керівництву підприємства провести сегментацію ринку взуття за найпоширенішими ознаками.

2. Індивідуальне навчально-дослідне завдання

1. Коротко охарактеризуйте товар (згідно Вашого варіанту, Додаток А), наведіть його особливості та необхідність, значення для споживачів, його технічні та фізіологічні властивості.

2. Проаналізуйте ринок Вашого товару (згідно Вашого варіанту). Визначте місце Вашого підприємства за допомогою матриці Бостонської консалтингової групи та здійсніть SWOT-аналіз.

Можливості Загрози
Сильні сторони (переваги) Слабкі сторони (недоліки)

3. Здійсніть позиціонування та сегментування Вашого товару (згідно Вашого варіанту) за найпоширенішими ознаками.

Перелік ключових понять теми:

Маркетинг, Концепція удосконалення виробництва, Концепція удосконалення товару, Концепція інтенсифікації комерційних зусиль, Концепція маркетингу, Концепція соціально-етичного маркетингу, Цінності, Потреби, Побажання (запити), Попит, Вартість, Задоволення від товару, Ринок, Позиціонування, Сегментація, Комплекс маркетингу, Товар, Ціна, Просування товару (маркетингові комунікації), Збут товару, Місткість ринку, Кон’юнктура ринку, Прогнозування, Масовий маркетинг, Цільовий маркетинг, Диференційований маркетинг.

Теми рефератів і доповідей:

1. Сутність маркетингу та його роль у ринковій економіці.

2. Маркетинг як філософія ведення бізнесу.

3. Концепції маркетингу.

4. Принципи маркетингової діяльності.

5. Модель маркетингової діяльності.

6. Комплекс маркетингу.

Питання для самоконтролю:

1) Поясніть сутність терміну «маркетинг».

2) Яке з відомих визначень маркетингу Вам найбільш подобається і чому?

3) Чим пояснюється підвищення ролі маркетингу в сучасних умовах?

4) З яким науками найбільш пов’язана теорія маркетингу?

5) Проаналізуйте походження маркетингу.

6) Оцініть головні особливості товарної концепції маркетингу.

7) Охарактеризуйте збутову концепцію маркетингу.

8) Охарактеризуйте сутність потреб. Наведіть їх класифікації.

9) У чому полягає сутність цінностей? Які існують їх класифікації?

10) У чому полягає сутність товару? Яким чином його класифікують у маркетингу?

11) Наведіть та проаналізуйте головні особливості та класифікацію послуг.12) У чому полягає і чим визначається вартість та цінність товару?

13) Що визначає особливість задоволення споживачів?

14) Охарактеризуйте обмін та визначте його особливості в маркетингу.

15) Оцініть головні особливості побажань, як зовнішню форму прояви потреб?

16) У чому полягає сутність ринку? Які існують його види?

17) Сегментування ринку та його ознаки.

18) Проаналізуйте сутність позиціювання продукції і підприємства на ринку.

19) Оцініть головні особливості елементів «товар» і «ціна», як складових комплексу маркетингу.

Завдання для самостійної роботи:

Завдання 1. Охарактеризуйте сутність потреб за А. Маслоу.

Завдання 2. Зобразіть схематично ознаки, за якими можна сегментувати ринок.

Завдання 3.Згідно із сучасною концепцією маркетингу придбання товару споживачем здійснюється для задоволення певної потреби й отримання вигоди від використання товару. За допомогою ієрархії потреб Маслоу проаналізуйте, які потреби намагаються задовольнити виробники наступної продукції (згідно Вашого варіанту, Додаток А):

Завдання 4. Дайте характеристику принципів маркетингу.

Завдання 5. Обґрунтуйте, які складові включає в себе комплекс маркетингу (система marketing-mix):

Завдання 6.Опишіть фактори, які враховують при виборі стратегії охоплення:

Тестові завдання до теми «Поняття про маркетинг. Комплекс маркетингу»

1. Маркетинг як нова філософія бізнесу — це насамперед:

1) певна концепція;

2) спосіб мислення;

3) різноманітні види діяльності фахівців;

4) усі наведені відповіді правильні.

2. Підприємці домаркетингового періоду концентрували увагу переважно на розв’язанні проблем:

1) виробничого характеру;

2) пов’язаних зі збутом виробів;

3) закупівлі сировини, комплектуючих;

4) максимізації прибутків будь-яким способом.

3. Концепція маркетингу виникла:

1) в Японії, ще в XVII ст.;

2) США, наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.;

3) європейських країнах, у XVIIІ ст.;

4) поступово, еволюційно, і тому важко встановити дату.

4 Без забезпечення якого процесу маркетингова діяльність фірми втрачає для неї будь-який сенс:

1) виявлення потреб;2) пошук нових способів задоволення традиційних потреб;

3) обмін;

4) створення потреб.

5. Маркетингова діяльність фірми полягає:

1) у виявленні й задоволенні потреб і запитів клієнтів, пошуку нових способів задоволення їхніх запитів;

2) створенні раніше невідомих клієнтурі потреб та їх задоволенні;

3) діях, спрямованих на освоєння нових ринків, активізацію потенційних можливостей обміну;

4) відповіді п. 1—3 доповнюють одна одну.

6. З чого випливає категорія потреб людини?

1) З того, що людина існує сама по собі як істота;

2) з того, що людина є частиною суспільної системи;

3) з того, що людина контактує з навколишнім середовищем;

4) відповіді п. 1—3 доповнюють одна одну.

7. Основна відмінність попиту від потреби полягає в тому, що:

1) попит забезпечений купівельною спроможністю;

2) попит є конкретнішим поняттям, а потреба — переважно абстрактна;

3) попит реалізується на ринку;

4) попит, порівняно з потребою, є суб’єктивним.

8. Товар — це:

1) усе, що може задовольнити потреби людини;

2) усе, що пропонується на ринку;

3) усе, запропоноване на ринку з метою привертання уваги, придбання, використання, споживання;

4) усе, що наділене хоча б одним видом корисності.

9. Яке із завдань не можна назвати маркетинговим?

1) Удосконалення системи і методів збуту;

2) реалізація маркетингової політики цін;

3) підвищення продуктивності праці на фірмі і результативності роботи апарату управління;

4) аналіз маркетингової діяльності.

10. Мета системи маркетингу:

1) досягнення максимуму споживання товарів;

2) якнайповніше задоволення потреб споживачів;

3) поліпшення якості життя суспільства;

4) відповіді п. 1—3 правильні.

11 Концепція маркетингу — це:

1) система зв’язків виробника і споживача товару;

2) наукова система надання послуг;

3) одержання суб’єктами маркетингу взаємної вигоди;

4) відповіді п. 1—3 доповнюють одна одну.

12. «4П» у контексті маркетингової діяльності фірми означає:

1) спосіб шифрування певного переліку маркетингових робіт на фірмі;

2) скорочені назви відомих стратегій маркетингу в англійській термінології;

3) класифікацію операцій маркетингу за певною ознакою;

4) поділ регіональних ринків, що мають відмінності маркетингового характеру.

Тема 2. УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Семінарські заняття – 6 год.

Самостійна робота – 10 год.

· Питання для обговорення на 1 семінарському занятті:

1. Маркетингове середовище.

2. Система маркетингових досліджень, їх організація.

3. Дослідження поведінки покупців на споживчому ринку.

4. Моделювання купівельної поведінки організацій-споживача.

· Питання для обговорення на 2 семінарському занятті:

1. Управління маркетингом підприємства.

2. Контроль маркетингової діяльності.

3. Ревізія маркетингової діяльності підприємства.

· Питання для обговорення на 3 семінарському занятті:

1. Розв’язування індивідуальних ситуаційних завдань.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання

Працюючи на ринку організацій-споживачів, підприємство має врахувати особливості роботи на ньому. Сформулюйте основні відмінності між споживчим ринком і ринком організацій-споживачів. При відповіді дотримуйтеся запропонованої таблиці:

№ п/п Основні відмінності Споживчий ринок Ринок організацій
Споживачі
Концентрація споживачів
Розміри ринку
Потреби споживачів
Характер попиту
Можливе придбання
Прийняття рішення про придбання

Перелік ключових понять теми:

Маркетингове середовище, Мікрофактори, що впливають на маркетингове середовище, Макрофактори, що впливають на маркетингове середовище, Маркетингові дослідження, Постачальники, Конкуренти, Посередники, Маркетингова інформаційна система, Первинна маркетингова інформація, Вторинна маркетингова інформація, Методи дослідження, Промисловий маркетинг, Вибірка, Анкета, Ринок споживача

Теми рефератів і доповідей:

1. Сутність та зміст маркетингового середовища.

2. Маркетингова інформаційна система.

3. Процес маркетингових досліджень.

4. Процедура зібрання та обробки маркетингової інформації.

5. Типи маркетингового контролю.

6. Ревізія маркетингу.

7. Організація служб маркетингу.

8. Комплексне дослідження ринку.

9. Дослідження поведінки покупців на споживчому ринку.

10. Ринкові можливості підприємства.

11. Використання SWOT-аналізу в маркетинговій діяльності.

12. Сегментування та позиціонування на ринку.

Питання для самоконтролю:

1) Поясніть сутність поняття «маркетингові дослідження».

2) Охарактеризуйте види маркетингових досліджень.

3) Розкрийте сутність основних етапів алгоритму процесу маркетингових досліджень.

4) Назвіть основні види та джерела маркетингової інформації.

5) В чому переваги методу збору первинної інформації?

6) Охарактеризуйте сутність маркетингових інформаційних систем.

7) Обґрунтуйте визначення місткості ринку.

8) Які фактори слід ураховувати при визначенні кон’юнктури ринку?

9) Прогнозування збуту.

10) Аналіз конкурентного середовища.

11) Аналіз конкурентів підприємства.

12) В чому полягає сутність факторів зовнішнього впливу на поведінку споживачів?

13) Чим обумовлено процес прийняття рішень про купівлю?

14) За якими критеріями відбувається оцінка іміджу підприємства?

Завдання для самостійної роботи:

Завдання 1. Зобразіть у таблиці фактори, що впливають на мікросередовище та макросередовище підприємства:

Завдання 2. Зобразіть схематично етапи маркетингового дослідження.

Завдання 3. Обґрунтуйте зміст «кабінетні» дослідження та «польові» дослідження.

Завдання 4. Складіть план збирання первинної інформації.

Завдання 5.Обґрунтуйте методи опитування.

Завдання 6. Зобразіть схему процесу прийняття рішення про покупку кінцевим споживачем.

Завдання 7.Розробіть процес прийняття рішення про закупівлю товарів організацією-споживачем.

Тестові завдання до теми «УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ»

1. Маркетингове середовище фірми — це:

1) сукупність суб’єктів і сил, що діють у межах і за межами фірми;

2) атмосфера ділової активності, що оточує фірму та впливає на результативність її дій;

3) наслідок діяльності фірми на цільових ринках;

4) відповіді п. 1 і 3 доповнюють одна одну

2. Складовими маркетингового середовища фірми є:

1) макросередовище в його різноваріантних виявах;

2) мікросередовище і засоби нейтралізації його негативного впливу;

3) макро- і мікросередовище;

4) різноманітні інструменти впливу на це середовище.

3. Мікромаркетингове середовище фірми — це:

1) ті сили мікромаркетингового середовища, вплив яких ледь відчутний;

2) середовище, яке формується під впливом макромаркетингового середовища та є цілком залежним від нього;

3) суб’єкти, які мають безпосередні стосунки з фірмою та впливають на реалізацію її можливостей на ринку;

4) субстанція, яка існує незалежно від макромаркетингового середовища, але суттєво впливає на остаточний результат діяльності.

4. Маркетингова інформаційна система — це:

1) організаційно-технічна система збирання, систематизації та оброблення інформації;

2) система, спрямована на забезпечення процесу прийняття рішень у маркетинговій програмі;

3) система, що діє в комплексному та безперервному варіантах;

4) відповіді п. 1—3 є правильними й доповнюють одна одну.

5. Вторинну інформацію можна одержати з таких джерел:

1) періодичні видання та спеціальна література;

2) статистичні щорічники, звіти фірм;

3) дані власних соціологічних досліджень;

4) усі відповіді, крім п. 3, є правильними.

6. Первинну інформацію не можна здобути опрацюванням:

1) спеціальної періодики;

2) звітів торгових агентів;

3) звітів фірм-конкурентів;

4) усі варіанти відповідей є правильними.

7. Вивчення поведінки покупців безпосередньо у крамниці доцільніше здійснювати:

1) візуальним спостереженням безпосередньо в торговому залі або з допомогою прихованих теле- та відеокамер, щоб не бентежити відвідувачів;

2) опитуванням відвідувачів;

3) методом телефонічного інтерв’ю;

4) опитуванням продавців.

8. Візуальне спостереження має такі характерні особливості:

1) його не можуть замінити інші види досліджень;

2) воно фіксує поведінку покупців аж до найменших дрібниць (емоції, жести, міміка тощо);

3) воно потребує великих витрат часу і є надто дорогим;

4) усі відповіді є правильними.

9. Анкетування має такі переваги перед інтерв’ю:

1) витрачається менше часу на опитування, оскільки виключаються непродуктивні розмови;

2) вплив анкетера на формулювання відповідей респондентом є незначним, інформацію легше узагальнити і вона має більше практичне значення;

3) зібрану анкетуванням інформацію можна обробити на комп’ютері;

4) у переліку нема правильної відповіді.


Змістовий модуль 2. СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ

Тема 3. маркетингова товарна та цінова політика підприємства

Семінарське заняття – 6 год.

Самостійна робота – 8 год.

· Питання для обговорення на 1 семінарському занятті:

1. Класифікація товарів і асортиментна політика.

2. Розроблення товару.

3. Життєвий цикл товару.

4. Товарний знак і упаковка.

· Питання для обговорення на 2 семінарському занятті:

1. Фактори впливу на ціну та формування цінової політики

2. Цінові стратегії.

3. Методи ціноутворення. Пристосування ціни.

· Питання для обговорення на 3 семінарському занятті:

1. Розв’язування індивідуальних ситуаційних завдань.


6523470196158613.html
6523504355633503.html
    PR.RU™